Программа аттестации на КЮ

       
  7-й кю   3-й кю
       
  1. Kamae
2. Seiza ho
3. Koho ukemi
4. Zempo ukemi
5. Koho kaiten ukemi
6. Maya Shiko, Usiro Shiko
7. Tai no henkou iti, ni
8. Hiriki no yousei iti, ni
9. Shuumatsu dousa iti, ni
10. Shoumen uti itikajo osae iti,ni
11. Katatemoti sihounage iti,ni
12. Katetemoti nikajo osae iti
13. Ryoutemoti tentinage iti
  1. Kihon dousa rundzoku dousa
2. Shuumatsu dousa iti,ni (sotai dosa)
3. Hiriki no yousei (sotai dosa)
4. Zempo gyaku ukemi
5. Irimi tsuki ukemi
6. Hanmi handati katatemoti sihounage iti,ni
7. Ushiro waza reotemoti itikajo osae iti,ni
8. Katate Aimoti nikajo osae iti,ni
9. Ushiro waza reotemochi sankajo osae iti,ni
10. Katamochi yonkajo osae iti,ni
11. Shoumentsuki shoumen iriminage iti,ni
12. Shoumenuti sokumen iriminage iti,ni
13. Shoumenuti kote gaesi iti,ni
14. Yokomenuti hiji sime iti,ni
15. Suwariwaza kokyuho iti,ni
16. Designated jiyuu waza
       
  6-й кю   2-й кю
       
  1. Kamae
2. Seiza ho
3. Koho ukemi
4. Zempo ukemi
5. Koho kaiten ukemi
6. Maya Shiko, Usiro Shiko
7. Tai no henkou iti, ni
8. Hiriki no yousei iti, ni
9. Shuumatsu dousa iti, ni
10. Ryoutemoti sihounage iti,ni
11. Katatemoti itikajo osae iti,ni
12. Shoumen uti nikajo osae iti,ni
13. Yokomenuti sankajo osae iti,ni
14. Shoumenuti shoumen iriminage iti,ni
  1. Tai no henkou iti, ni (sotai dosa)
2. Hiriki no yousei (sotai dosa)
3. Shuumatsu dousa iti,ni (sotai dosa)
4. Katatemoti itikajo osae iti ni
5. Hanmi handati katatemoti sihounage iti,ni
6. Usirowaza katate mae-erimoti sankajo nage
7. Katamoti hijiate kokyuunage
8. Katatemoti sokumen iriminage iti, ni
9. Morotemoti tai henkou kokyuunage
Kyu designated waza
10. Yokomen uti sihou nage iti (ni)
11. Yokomen uti itikajo osae iti (ni)
12. Munemoti nikajo osae iti (ni)
13. Yokomenuti sankajo osae iti (ni)
14. Shoumenuti yonkajo osae iti (ni)
15. Shoumenuti shoumen iriminage iti (ni)
16. Shoumenuti hiji shime iti (ni)
17. Shoumenuti kote gaesi iti (ni)
18. Monemochi jiyuu waza
       
      1-й кю
  5-й кю    
      1. Kamae
2. Maya Shiko, Usiro Shiko
3. Ukemi waza
4. Tai no henkou iti, ni (sotai dosa)
5. Hiriki no yousei (sotai dosa)
6. Shuumatsu dousa iti,ni (sotai dosa)
7. Ushiro waza rioto mochi shihonage iti, ni
8. Ushiro waza reotemoti itikajo osae iti, ni
9. Shoumenuti nikajo osae iti, ni
10. Ushiro waza reotemochi sankajo osae iti,ni
11. Katatemochi sankajo osae iti,ni
12. Katamochi yonkajo osae iti,ni
13. Shoumenuti iriminage iti,ni
14. Katamochi sokumen iriminage iti,ni
15. Shoumentsuki hijiate kokyu nage iti,ni
16. Katatemochi hiji sime iti,ni
17. Yokomenuchi kotegaesi iti,ni
18. Riotomochi tenchi nage iti, ni
15. Suwariwaza kokyuho iti,ni,san
16. Kyu designated waza
17. Kyu designated waza
19. Designated jiyuu waza
  1. Kamae
2. Seiza ho
3. Koho ukemi
4. Zempo ukemi
5. Koho kaiten ukemi
6. Maya Shiko, Usiro Shiko
7. Tai no henkou iti, ni (sotai dosa)
8. Shoumen uti sihounage
9. Ryoutemoti itikajo osaeiti,ni
10. Yokomenuti nikajo osaeiti,ni
11. Katatemoti sankajo osae iti,ni
12. Yokomenuti shoumen iriminage iti,ni
 
     
  4-й кю    
  1. Kamae
2. Seiza ho
3. Koho ukemi
4. Zempo ukemi
5. Koho kaiten ukemi
6. Maya Shiko, Usiro Shiko
7. Hiriki no yousei iti, ni (sotai dosa)
8. Yokomenuti sihounage iti,ni
9. Yokomenuti itikajo osae iti,ni
10. Higimoti nikajo osae iti,ni
11. Katamoti sankajo osae iti,ni
12. Shoumen uti yonkajo osae iti,ni
13. Katatemoti shoumen iriminage iti
14. Katatemoti sokumen iriminage iti,ni
   

 

 

 

Программа аттестации на ДАН

 

       
  1-й дан   4-й дан
       
 
1. Shuumatsu dousa iti
Shuumatsu dousa ni
2. Katatemoti ikajo osae iti
3. Usirowaza katate mae-erimoti sankajo nage
4. Katamoti kokyuunage
5. Katatemoti iriminage sokumen iti
6. Hanmi handati sihounage
7. Morotemoti tai henkou kokyuunage
8. Kyu designated waza
9. Kyu designated waza
10. Munemoti jiyuu waza

Kyu designated waza
1. Yokomen uti sihou nage
2. Yokomen uti itikajo osae
3. Munemoti nikajo osae
4. Yokomenuti sankajo osae
5. Shoumenuti yonkajo osae
6. Shoumenuti shoumen iriminage
7. Shoumenuti hiji shime
8. Shoumenuti kote gaesi
  1. Suwariwaza katamoti ikajo hiji sime iti
2. Katate ayamoti nikajo osae ni
3. Suwariwaza katamoti nikajo hiji shime iti
4. Katamoti sankajo osae iti
5. Suwariwaza shoumenuti sankajo osae ni
6. Yokomenuti yonkajo osae ni
7. Shoumentsuki katate irimi tsuki
8. Usirowaza ryouhijimoti iriminage
9. Yokomenuti ude seoi hijiate nage
10. Dan designated waza
11. Dan designated waza
12. Designated jiyuu waza(shite uke)
13. Designated jiyuu waza(shite uke)
14. Sannin tori jiyuu waza (sude tantou tachi)
       
  2-й дан   Dan designated waza
       
  1. kihon dousa
Hiriki no yousei iti ni
Tai no henkou iti ni
Shuumatu dousa iti ni
2. Usirowaza ryoutemoti sihou nage ni
3. Yokomenuti sokumen iriminage iti
4. Yokomenuti hijiate kokyuu nage iti
5. Suwariwaza yokomenuti yonkajo osae ni
6. Shoumentsuki hijiate kokyuu nage
7. Usirowaza erimoti hiji sime
8. Shoumenuti tainohenkou kouhou taosi
9. Suwariwaza ryoutemoti tenti nage
10. Dan designated waza
11. Dan designated waza
12. Designated jiyuu waza(shite uke)
13. Futari tori jiyuu waza(sude tantou)
  1. Ushirowaza katate erimoti ikkajo osae iti
2. Katatemoti nikkajo hijisime ni
3. Katatemoti nikkajo kaiten nage ni
4. Sodemoti nikkajo tenkan osae ni
5. Hijimoti nikkajo osae ni
6. Kata moti nikkajo osae ni
7. Suwariwaza ryotemoti nikkajo osae ni
8. Suwariwaza yokomenuti nikkajo osae ni
9. Katatemoti sankajo osae kuguri
10. Munemoti sankajo osae iti
11. Munemoti sankajo osae ni
12. Munemoti sankajo osae kuguri
13. Yokomenuti utiuke sankajo osae iti
14. Suwariwaza yokomenuti sankajo osae iti
15. Yokomenuti sankajo osae iti
16. Ushirowaza ryotemoti sankajo osae iti
17. Ushirodaki sankajo nage
18. Katamoti yokomenuti shihonage iti
19. Yokomenuti shihonage iti
      20. Katamoti sokumen irimi nage iti
21. Shoumenuti sokumen irimi nage ni
22. Shoumen tuki kotogaesi iti
23. Yokomenuti kotogaesi iti
24. Erimoti hiji sime ni (chyba ushiro)
25. Suwariwaza ryotemoti hiji ate kokyuunage ni
26. Katatemoti hiji mage kouhou nage ni
27. Ryotemoti tai no henkou kokyuu nage
28. Hanmi hantati shihonage shoumen
       
  3-й дан   Dan designated jiyuu waza
      1. Shoumen uti jiyuu waza
2. Yokomen uti jiyuu waza
3. Katate moti jiyuu waza
4. Ryoute moti jiyuu waza
5. Shoumen tuki jiyuu waza
6. Kata moti jiyuu waza
7. Ushirowaza ryote moti jiyuu waza
8. Ushirowaza ryouhiji moti jiyuu waza
9. Ushirowaza ryoukata moti jiyuu waza
10. Tanto tori jiyuu waza
11. Tachi tori jiyuu waza
  1. Suwariwaza shoumenuti ikajo osae iti
2. Usirowaza ryoutemoti ikajo osae iti
3. Katamoti nikajo osae iti
4. Shoumenuti sankajo osae iti
5. Shoumenuti yonkajo osae iti
6. Hanmi hantati sihounage(application)
7. Shoumen tuki ude karami nage(aomuke osae)
8. Yokomenuti hiji katame
9. Dan designated waza
10. Dan designated waza
11. Designated jiyuu waza(shite uke)
12. Designated jiyuu waza(shite uke)
13. Sannin tori jiyuu waza(sude tantou tachi)